Εταιρικη Διακυβερνηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Εμπνέουμε μια υγιή εταιρική κουλτούρα καθορίζοντας υψηλές προδιαγραφές συμμόρφωσης.

Εκτελεστικά Μέλη

Διορισμός και επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ευρέος φάσματος ποιοτήτων και δεξιοτήτων όταν προτείνει για διορισμό ή επαναδιορισμό, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιλογή και η διαδοχή των Διοικητικών Συμβούλων υπόκειται στην έγκριση των Μετόχων, στους οποίους η Επιτροπή παρέχει τη λογική για την επιλογή τους.

Κριτήρια ανεξαρτησίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα του και έχει την κατάλληλη σύνθεση για αποτελεσματική εποπτεία. Για τον σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επαρκή αριθμό ανεξάρτητων μελών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Τράπεζα ενεργεί σε συμμόρφωση με και υιοθετεί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην Παράγραφο 16 της περί της Οδηγίας προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα για την Αξιολόγηση της Καταλληλόλητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις του 2020.

Υποχρεώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την κύρια ευθύνη για την εσωτερική διακυβέρνηση ανά πάσα στιγμή. Ορίζει, επιβλέπει και είναι υπόλογο για την εφαρμογή ορθής διακυβέρνησης που διασφαλίζει την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού καθηκόντων και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες αρχές:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την Τράπεζα και εγκρίνει και εποπτεύει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας, της στρατηγικής κινδύνου και της εσωτερικής διακυβέρνησης
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την ακεραιότητα των λογιστικών συστημάτων και των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει τη διαδικασία αποκάλυψης πληροφοριών και επικοινωνίας
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική εποπτεία της Ανώτατης Διεύθυνσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης της Τράπεζας και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

Επιτροπές

Οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συναντώνται τακτικά με τους επικεφαλής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και εάν απαιτείται έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν συμβουλή από εξωτερικούς συμβούλους.

Η σύνθεση και οι όροι εντολής των επιτροπών του Συμβουλίου είναι σε συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζουν συχνά και ασκούν τις εξουσίες και τις ευχέρειες που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πατήστε στους πιο κάτω τίτλους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα καθήκοντα των επιτροπών.

ΕΠΙΤΡΟΠH ΕΛEΓΧΟΥ

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Σπύρου
Μέλη: Δήμητρα Πλατή | Πολίνα Αντωνίου

 • Τα μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν σε εκτελεστικές λειτουργίες της Τράπεζας
 • Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι ανεξάρτητος
 • Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται σε τριμηνιαία βάση

Τα καθήκοντα της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και πληροφοριών
 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος με τους εξωτερικούς ελεγκτές, ιδίως σε σχέση με τα ευρήματά τους
 • Εποπτεία της Ανώτερης Διοίκησης κατά πόσο λαμβάνει εγκαίρως τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αδυναμιών σε ελέγχους, της μη συμμόρφωσης με πολιτικές, νόμους και κανονισμούς και άλλων αδυναμιών που εντοπίζονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και την υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς επίσης και τις εποπτικές αρχές
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών λογιστικής και της διαδικασίας εκθέσεων οικονομικών στοιχείων

ΕΠΙΤΡΟΠH ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔYΝΩΝ

Πρόεδρος: Χάρης Χαραλάμπους
Μέλη: Αλεξάνδρα Σπύρου | Δώρος Λοϊζίδης

 • Τα μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν σε εκτελεστικές λειτουργίες της Τράπεζας
 • Η Επιτροπή επιβλέπει τους τομείς Κινδύνου Αγοράς, Κινδύνου Ρευστότητας,
  Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου, Λειτουργικού Κινδύνου, Κινδύνου Συγκέντρωσης, Κινδύνου Χρηματοδότησης και Επένδυσης και Κεφαλαιακής Επάρκειας

Τα καθήκοντα της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων
 • Βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίβλεψη της αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής για την αντιμετώπιση κινδύνων από την Ανώτατη Διεύθυνση
 • Υποβάλλει προτάσεις και συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για διορθωτικές ενέργειες, όποτε εντοπίζονται αδυναμίες
 • Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Πρόεδρος: Δώρος Λοϊζίδης
Μέλη: Δήμητρα Πλατή | Χάρης Χαραλάμπους

 • Τα μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν σε εκτελεστικές λειτουργίες της Τράπεζας
 • Η Τράπεζα έχει ενοποιήσει την Επιτροπή Διορισμών και την Επιτροπή Αποδοχών

Τα καθήκοντα της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία εισηγήσεων σχετικά με θέματα αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων, των επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων
 • Εντοπισμό και σύσταση υποψηφίων, για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, για την πλήρωση κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογώντας την εξισορρόπηση γνώσεων, ικανοτήτων, διαφορετικότητας και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου
 • Αξιολόγηση της πολιτικής του Συμβουλίου για την επιλογή, την ανάπτυξη, τον διορισμό και την αντικατάσταση της Ανώτατης Διεύθυνσης και των επικεφαλής των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την υποβολή των κατάλληλων συστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Γραμματέας Εταιρείας

Γραμματέας Εταιρείας: Σοφία Κοντού

Η Ancoria Bank έχει διορίσει Γραμματέα της Εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

Τα καθήκοντα του Γραμματέα της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Διευκόλυνση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή και τη διανομή πρακτικών, την πρόσβαση των μη εκτελεστικών συμβούλων σε ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές και τη διασφάλιση παροχής επαρκούς πληροφόρησης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπών, Ανώτατης Διεύθυνσης και Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
 • Διευκόλυνση της προσαρμογής , ανάπτυξης και αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διασφάλιση ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σε συνεχή βάση για να ενημερώνονται ικανοποιητικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιεσδήποτε εξελίξεις εντός της Τράπεζας και γενικά για ζητήματα που σχετίζονται με τις ευθύνες τους