Εταιρικη Διακυβερνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος, έμπιστος και αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός συνεργάτης για όλους τους πελάτες μας.

Η διαφάνειά μας: Η εμπιστοσύνη σου

Η Ancoria Bank είναι μια νέα τράπεζα στην Κύπρο. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος, έμπιστος και αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός συνεργάτης για όλους τους πελάτες μας.

Η σημαντικότερη από τις φιλοδοξίες μας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ισχυρής διακυβέρνησης, το οποίο πιστεύουμε είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός υγιούς και αξιόπιστου οργανισμού, καθώς και για τη δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων βασισμένων στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εμπνέει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα, θέτοντας υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιo σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση.

Γραμματέας Εταιρείας: Σοφία Κοντού
Νομικοί Σύμβουλοι: Χρυσαφίνης & Πολυβίου LLC
Ελεγκτές: PricewaterhouseCoopers Ltd

Εγγεγραμμένη Διεύθυνση

Ancoria Bank Ltd
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1ος όροφος, 1080 Λευκωσία
Ταχυδρομική Θυρίδα 23418, 1683 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 22 849001
Φαξ: +357 22 849002
Αριθμός εγγραφής: HE 324539

Πολιτικές και πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Διαφυλάσσουμε τα συμφέροντα των πελατών μας διατηρώντας το δίκαιο και την αξιοπιστία

Σύγκρουση Συμφερόντων

Η Ancoria Bank εφαρμόζει την πολιτική αυτή σε ό,τι αφορά την αναγνώριση, την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκάλυψη περιπτώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών εντός της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που είναι εις όφελος της Τράπεζας ή/και να βλάψουν τα συμφέροντα των πελατών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με αυτή την πολιτική, εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα για τη διαχείριση και την πρόληψη περιπτώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ικανοποιητικό διαχωρισμό καθηκόντων, μέτρα ασφάλειας πληροφοριών και μέτρα για την αποφυγή ακατάλληλων επιρροών εκτός της Τράπεζας.

Γενικά, οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στη διαχείριση και πρόληψη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων για το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.

Πολιτική ενάντια στη δωροδοκία

Η Ancoria Bank δεσμεύεται να ενεργεί με επαγγελματισμό, δίκαια και με ακεραιότητα σε όλες τις σχέσεις και τις επιχειρηματικές συναλλαγές της. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, όλες οι μορφές δωροδοκίας και διαφθοράς είναι ανεπίτρεπτες και δεν γίνονται ανεκτές.

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει την πολιτική αυτή και έχει εφαρμόσει αρχές και διαδικασίες για να αποτρέψει περιπτώσεις δωροδοκίας. Η Τράπεζα αναμένει από όλο το προσωπικό, τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τρίτα πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων/παροχή των υπηρεσιών τους για την Τράπεζα ή για λογαριασμό της.

Οι αρχές και οι διαδικασίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

ΔΩΡΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Η προσφορά ή η αποδοχή δώρων ή φιλοξενίας αποτελεί συχνά σημαντικό μέρος της διατήρησης και ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχέσεων. Η πολιτική αυτή δεν απαγορεύει τη συνήθη και αρμόζουσα φιλοξενία προς ή από τρίτους και την προσφορά ή αποδοχή δώρων, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα δώρα και η φιλοξενία έχουν ένα ειλικρινή και εύλογο σκοπό, στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών και σε συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Τράπεζας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Αν και η πολιτική αυτή ισχύει τόσο για τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, οι συναλλαγές με δημόσια πρόσωπα δημιουργούν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο σε σχέση με τη δωροδοκία λόγω της σχετικής νομοθεσίας (Ποινικός Κώδικας – Κεφ. 154, παράγραφος 100) και προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Ο χρηματισμός ή η δωροδοκία οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα από την αξία της, σε οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο με σκοπό τον επηρεασμό τους υπό την επίσημή τους ιδιότητα, απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΝΑΦΟΡΑ
Όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού, ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν υποψίες για δωροδοκία ή διαφθορά. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει θεσπίσει διαδικασία καταγγελίας (whistleblowing) για τη διευκόλυνση των αναφορών.

Διακυβέρνηση κανονιστικής συμμόρφωσης

Η Ancoria Bank δημιούργησε και εφάρμοσε μια ενιαία κουλτούρα κανονιστικής συμμόρφωσης, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της Τράπεζας και βασίζεται στην ορθή κατανόηση των νόμων, των κανονισμών, των προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών καθώς και των σχετικών Κινδύνων Συμμόρφωσης, εφόσον έχει μεγάλη βαρύτητα για την Τράπεζα.

Με βάση τα πιο πάνω, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει μια ανεξάρτητη Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία με τη σειρά της είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή ενός κατάλληλου πλαισίου περικειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας και υιοθέτησε μια Πολιτική Διακυβέρνησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, εκθέσεις σε τακτική βάση ή για συγκεκριμένα θέματα συμμόρφωσης υποβάλλονται από την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ανώτατη Διεύθυνση και τους Επόπτες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας συγκεκριμένες πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα προκειμένου να διεξάγει ομαλά τις επιχειρηματικές λειτουργίες της.

 Η πολιτική αυτή περιγράφει γενικά τον τρόπο συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να τηρηθούν τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της Ancoria Bank και οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Η Τράπεζα δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου των ατόμων και ως εκ τούτου διασφαλίζει την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

Διαφορετικότητα

Η Ancoria Bank, σε σχέση με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδέχεται τη διαφορετικότητα και πιστεύει ακράδαντα ότι φέρνει οφέλη για τους πελάτες, την επιχειρηματικότητα της τράπεζας και το προσωπικό. Οι διαφορετικές απόψεις συμβάλλουν, ώστε η τράπεζα να μπορεί να λαμβάνει καλύτερα σωστές και συνετές αποφάσεις, όπως επίσης και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της.

Πολιτική Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας θέτει το πλαίσιο για τη θέσπιση και υλοποίηση πολιτικών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων μισθών και ωφελημάτων, για τους εργαζόμενους της Τράπεζας.

Καθορίζει τη σχετική ορολογία, περιγράφει τις ευθύνες των εμπλεκομένων μερών και προσδιορίζει τις πιο κάτω αρχές που πρέπει να ακολουθούνται:

  • Ισχύει για όλα τα μέλη του προσωπικού.
  • Προωθεί και συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων, οι οποίοι υπερβαίνουν το επίπεδο του αποδεκτού, για την Τράπεζα, κινδύνου.
  • Είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και βασίζεται στην αρχή της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.
  • Είναι ευθυγραμμισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και ενσωματώνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.
  • Διέπεται από διαφάνεια. Η πολιτική αποδοχών γνωστοποιείται εσωτερικά σε όλο το προσωπικό, το οποίο έχει πρόσβαση σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις που ισχύουν για τις μεταβλητές αποδοχές των μελών του προσωπικού, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιαστική επίδραση στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας.

Συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές εγχώριες και διεθνείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω, στον βαθμό που αυτό είναι κατάλληλο ενόψει του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας:

  • European Banking Authority (EBA/GL/2021/04), 02 July 2021, “Guidelines on sound remuneration policies pursuant under Directive 2013/36/EU”
  • Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Απρίλιος 2022, «Η περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2021»
  • Commission Delegated Regulation (EU) 2021/923, 25 March 2021

Εδώ μπορείς να κατεβάσεις το οργανόγραμμά μας