Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Αναδιάρθρωση χρηματοδοτήσεων

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε, στις 3 Απριλίου 2015, την αναθεωρημένη Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, του 2015. Η Οδηγία ρυθμίζει το πλαίσιο διαχείρισης καθυστερήσεων και θεσπίζει τον Κώδικα Συμπεριφοράς μεταξύ των Αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ) και δανειοληπτών για τους οποίους εφαρμόζεται η Οδηγία.

Μπορείς να βρεις την Οδηγία στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγιών του 2015 έως 2020 (898 kb)

Ο κύριος σκοπός της Οδηγίας είναι η επίτευξη δίκαιων και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων των χορηγήσεων των βιώσιμων δανειοληπτών (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Βάσει της Οδηγίας, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εξετάζουν και αξιολογούν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να προτείνουν λύσεις, κατά προτίμηση μακροπρόθεσμες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και την οικονομική κατάσταση του κάθε δανειολήπτη.

Κώδικας Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες («Κώδικας»)

 1. Ο Κώδικας αποτελεί μέρος της Οδηγίας για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου(Παράρτημα 2 Οδηγίας).
 2. Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κώδικα στα εξής πρόσωπα:
 • Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν χορηγήσεις από την Τράπεζα με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών) μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει και τους εγγυητές του δανειολήπτη καθώς και τρίτα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξασφαλίσεις εις όφελος της Τράπεζας για το δανειολήπτη.
 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έλαβαν χορηγήσεις από την Τράπεζα με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών) μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται ως εξής (Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ):
Κατηγορία Επιχείρησης Αριθμός Υπαλλήλων Ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισμού
Πολύ μικρή <10 < or = € 2 εκατομμύρια
Μικρή <50 < or = € 10 εκατομμύρια
Αυτοεργοδοτούμενος Εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 

Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα:

 1. Πρόσωπα για τα οποία έχει γίνει αίτηση εκκαθάρισης από άλλο πιστωτή.
 2. Πρόσωπα για τα οποία έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής από άλλο πιστωτή.
 3. Πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα διάλυσης.

 

Μπορείς να βρεις τον Κώδικα Συμπεριφοράς στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

 

Διαδικασίες που ακολουθούνται από την Τράπεζα σε περίπτωση καθυστερήσεων ή προ-καθυστερήσεων

 • Επικοινωνία προ-καθυστερήσεων

Προ-καθυστέρηση ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία η Τράπεζα προβλέπει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ο δανειολήπτης να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες και να παρουσιάσει καθυστερήσεις βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα (λόγω π.χ. αλλαγής στις συνθήκες απασχόλησης, μείωσης των μισθών, προβλημάτων λόγω πανδημίας, κλπ). Η Τράπεζα δύναται να λάβει γνώση της κατάστασης είτε

– από τον ίδιο τον δανειολήπτη

– είτε ως αποτέλεσμα ίδιας αξιολόγησης και ελέγχων

Λόγω του ότι δεν έχουν προκύψει πραγματικές καθυστερήσεις, η επικοινωνία με το δανειολήπτη στο στάδιο των προ-καθυστερήσεων πρέπει να είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και να επικεντρώνεται στον εντοπισμό σχετικών προληπτικών μέτρων. Η επικοινωνία πρέπει να είναι τηλεφωνική ή με κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Λειτουργό Εξυπηρέτησης, όπως κρίνεται κατάλληλο.

 • Επικοινωνία λόγω παρουσίας των πρώτων καθυστερήσεων

Πρώτες καθυστερήσεις συμβαίνουν όταν ο δανειολήπτης δεν έχει προβεί σε πλήρη αποπληρωμή ή έχει προβεί σε μερική αποπληρωμή έναντι της χορήγησης, μέχρι 30 ημέρες μετά την ημερομηνία του συμβατικού προγράμματος αποπληρωμής.

– Επικοινωνία λόγω παρουσίας των πρώτων καθυστερήσεων: Μεταξύ 7 και 20 μέρες καθυστερήσεων

Εάν κάποια χρηματοδότηση παρουσιάσει καθυστερήσεις, τότε πρέπει γίνεται μια τηλεφωνική επικοινωνία εντός των πρώτων 20 ημερών. Η τηλεφωνική επικοινωνία πρέπει να είναι διακριτική και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

– Επικοινωνία λόγω παρουσίας των πρώτων καθυστερήσεων: Πέρα των 31 ημέρων καθυστέρησης

Όταν οι καθυστερήσεις φθάσουν τις 31 ημέρες και ο δανειολήπτης δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε προφορική διευθέτηση, η Τράπεζα οφείλει να ειδοποιήσει, γραπτώς, τόσο το δανειολήπτη όσο και τυχόν εγγυητές του, σε μορφή επιστολή, για την κατάσταση του λογαριασμού.

Το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης των καθυστερήσεων και το έλλειμμα πληρωμών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία

β. τα στοιχεία των πιθανών τελών, επιβαρύνσεων ή/και προστίμων/τόκων που σχετίζονται με τις καθυστερήσεις

γ. τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του δανειολήπτη και της Τράπεζας

δ. πρόσκληση για συνάντηση για αξιολόγηση και πιθανές λύσεις αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων του δανειολήπτη

 • Επικοινωνία λόγω παρουσίας καθυστερήσεων μέσου βαθμού: Πέρα των 60 ημερών καθυστέρησης

Όταν οι καθυστερήσεις οποιασδήποτε πιστωτικής διευκόλυνσης φτάσουν τις 60 ημέρες και δεν έχει γίνει ή δεν είναι σε εξέλιξη κάποια διευθέτηση ρύθμισης, το ΑΠΙ οφείλει να αποστείλει νέα έγγραφη ειδοποίηση στο δανειολήπτη και τους εγγυητές του, η οποία πρέπει να αναφέρει μεταξύ άλλων τουλάχιστον τα εξής:

α. επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις καθυστερήσεις

β. τυχόν ισχύοντα τέλη, χρεώσεις και πρόστιμο/τόκους, τα όποια είναι σχετικά

γ. τις νομικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη για συμμόρφωσή του με τις συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με τις χορηγήσεις του

δ. το δικαίωμα της Τράπεζας να κινήσει νομικές διαδικασίες σε περίπτωση συνέχισης της μη συμμόρφωσης

ε. κλήση από την Τράπεζα προς το δανειολήπτη για να επικοινωνήσει με το ίδιο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής αυτής, είτε για διευθέτηση των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις του είτε για να υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εντός εύλογης και αναλόγως της φύσης των οικονομικών στοιχείων χρονικής περιόδου, προκειμένου η Τράπεζα να προβεί σε επαναξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης και να εξεύρει, εάν είναι δυνατόν, βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών του δανειολήπτη

 • Επικοινωνία λόγω παρουσίας σοβαρών καθυστερήσεων: 90 ημέρες καθυστέρηση

Όταν οι καθυστερήσεις οποιασδήποτε πιστωτικής διευκόλυνσης φτάσουν τις 90 ημερών ημέρες η Τράπεζα οφείλει να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο δανειολήπτη και ένα αντίγραφο στους εγγυητές στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον τα εξής:

α. όλες τις πληροφορίες και ενέργειες που περιλαμβάνονται στην έγγραφη ειδοποίηση που αναφέρεται στην επιστολή των καθυστερήσεων μέσου βαθμού (60 ημέρες καθυστέρηση)

β. ενημέρωση του δανειολήπτη ότι εάν δεν ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής αυτής, θα ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος, και

γ. περιγραφή των επιπτώσεων ταξινόμησης του δανειολήπτη σε μη συνεργάσιμο, περιλαμβανομένης της πιθανότητας έναρξης νομικών διαδικασιών από την Τράπεζα και της πιθανότητας ο δανειολήπτης να μην εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Οι δανειολήπτες δύναται να υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία, όπως εξηγήθηκε στις πιο πάνω διαδικασίας, συμπληρώνοντας το έντυπο πιο κάτω:

Αίτηση για χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων και Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων Αγγλικά Ελληνικά (Πάτησε στον σύνδεσμο και το έγγραφο σε μορφή excel θα κατεβεί στον υπολογιστή σου)

 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα και υποχρεώσεων των δανειοληπτών, εγγυητών και παροχών εξασφαλίσεων που εμπίπτουν κάτω από των Κώδικα

Παρακαλώ πάτησε τον πιο κάτω σύνδεσμο για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δανειοληπτών

Παρακαλώ πάτησε τον πιο κάτω σύνδεσμο για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τράπεζας, των εγγυητών και των Παροχών Εξασφαλίσεων

 • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εγγυητών/ Παρόχων Εξασφάλισης και της Ancoria Bank – Αγγλικά (314kb) / Ελληνικά (325kb)

 

Διαδικασία για την υποβολή Ενστάσεων

Ακολουθώντας την Οδηγία, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει ένα ανεξάρτητο μηχανισμό Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών και έχει δημιουργήσει την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για τον αμερόληπτο χειρισμό των ενστάσεων που λαμβάνει από δανειολήπτες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, σχετικά με αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είτε απορρίψει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εισηγήθηκε από την Τράπεζα, ή η Τράπεζα δεν η Τράπεζα δεν καθόρισε ένα βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπόθεση, ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της Τράπεζας.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να το κάνουν γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Ένστασης για Αναδιάρθρωση, το οποίο μπορείς να βρεις εδώ: Αγγλικά (204kb) / Ελληνικά (348kb).

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως, να υπογράφεται από το δανειολήπτη και να αποστέλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα είτε:

 • Ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση, TK 23418 – Γραμματέα Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, είτε
 • Δια χειρός στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης, είτε
 • Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση appeals@ancoriabank.com

Σύμφωνα με την Οδηγία, η Τράπεζα θα αποστέλλει στον δανειολήπτη επίσημη επιστολή γνωστοποίησης παραλαβής της ένστασης σε λιγότερο από είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.

Η επίσημη επιστολή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών θα κοινοποιείται στον οφειλέτη εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έχει το δικαίωμα να καλέσει σε κατ΄ιδίαν συνάντηση το δανειολήπτη που υπέβαλε ένσταση καθώς και την υποχρέωση να παραβρεθεί σε συνάντηση με το δανειολήπτη εφόσον το ζητήσει ο ίδιος.

Διαδικασία επίλυσης διαφορών για αναδιαρθρώσεις μέσω Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου (Financial Ombudsman)

Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα αν επιθυμεί, να υποβάλει γραπτώς αίτηση στον Επίτροπο Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Επίτροπος) για το διορισμό Διαμεσολαβητή σε σχέση με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Αυτό εφαρμόζεται εφόσον η συνολική συμβατική υποχρέωση του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (διαμονή του ιδιοκτήτη για περίοδο τουλάχιστο 6 μήνες το χρόνο).

Η αίτηση για διορισμό Διαμεσολαβητή, όπως προβλέπεται στο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο του 2010 (Ν.84(I)/2010), μπορεί να υποβληθεί:

 1. Εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δανειολήπτης υποβάλλει την «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων» (ΚΠΟΣ) προς την Τράπεζα όπως προβλέπεται στους Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγιών του 2015 έως 2020
 2. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υπέβαλε αίτηση για το διορισμό Διαμεσολαβητή εντός 14 ημερών όπως προβλέπει η Οδηγία, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που η Τράπεζα υπέβαλε προς το δανειολήπτη την «Επιστολή Προσφοράς»/«Επιστολή Αρνητικής Απόφασης» αναδιάρθρωσης χορηγήσεων.

Η διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης δεν υπερβαίνει συνολικά τον 1 μήνα, αλλά ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δύναται να την παρατείνει για ακόμα 1 μήνα.

Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και κατανέμεται κατά 80% στο ΑΠΙ και κατά 20% στο δανειολήπτη.

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ: Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.25735, 1311 Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 22848900 (κεντρικός αριθμός)
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX): 22660584, 22660118

 

Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Οι δανειολήπτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν το παράπονο τους μέσω ενός Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών αναγνωρισμένο από ένα επόπτη του EOX. Οι διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών μπορούν να επιλυθούν μέσω μηχανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:

http://www.consumer.gov.cy/meci/cyco/cyconsumer.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

http://www.consumer.gov.cy/meci/cyco/cyconsumer.nsf/page25_gr/page25_gr?OpenDocument

Οι διαφορές που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διαχειρίζονται από τους πιο κάτω φορείς ΕΕΔ:

Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες.