2021: Κερδοφόρο έτος για την Ancoria Bank

29 Ιούν, 2022

H Ancoria Bank έκλεισε το 2021 με κερδοφορία παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €1 εκατ., έναντι ζημιών μετά φόρων €1,75 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα καταγράφηκε σημαντική αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου με τα συνολικά ακαθάριστα δάνεια να αγγίζουν τα €308 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

Η Ancoria Bank διατηρεί ισχυρή ρευστότητα με τις καταθέσεις πελατών να φτάνουν τα €369 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 24,6% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανέρχεται στο 343% υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100%.

Επίσης, η τράπεζα συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (TCR) καθώς και τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων του 15% συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (SREP).

Επιπρόσθετα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας παρέμεινε εξαιρετική με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE), όπως αυτά ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στο 0%.

Επενδύοντας στην τεχνολογία και προσφέροντας βραβευμένες υπηρεσίες και προϊόντα, η Ancoria Bank συνέχισε την ανάπτυξή της, παραμένοντας σταθερή στην υπόσχεσή της να επαναπροσδιορίζει την τραπεζική πρακτική. Μέσα από το υβριδικό μοντέλο, όπου φυσική και ψηφιακή εξυπηρέτηση συνυπάρχουν αρμονικά, η τράπεζα είναι ένας αξιόπιστος χρηματοοικονομικός συνεργάτης στους πελάτες της, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, κτίζοντας γερές βάσεις για μακροχρόνιες σχέσεις και προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις για κάθε τους ανάγκη.

Η Ancoria Bank Ltd είναι πιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε στην Κύπρο το 2013, αδειοδοτημένο, εγγεγραμμένο και εποπτευόμενο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η τράπεζα προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε ψηφιακά είτε από τα Τραπεζικά της Κέντρα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η τράπεζα είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 432 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια 38,6 εκατ. ευρώ.

 

31/12/2021

Ελεγμένα

31/12/2020

Ελεγμένα

31/12/2019

Ελεγμένα

31/12/2018

Ελεγμένα

Σύνολο Ακαθάριστων Δανείων (€ εκατ.) 308.0 272.6 210.2 118.0
Σύνολο Καταθέσεων Πελατών (€ εκατ.) 369.2 296.3 224.6 159.6
Κέρδη μετά φόρων (€ εκατ.) 1.0 -1.8 -3.2 -5.1
Δείκτης Μη εξυπηρετούμενων Δανείων 0% 0% 0% 0%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18% 19% 19% 38%
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 343% 288% 344% 763%

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ