ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μετάφερε το Στεγαστικό σου Δάνειο

Μετάφερε το Στεγαστικό σου Δάνειο για ανταγωνιστικά επιτόκια και υπηρεσίες. Η Ancoria Bank προσφέρει ενυπόθηκα δάνεια που θα σε βοηθήσουν να μεταφέρεις το Στεγαστικό σου Δάνειο απευθείας σε εμάς και να επωφεληθείς από τα ελκυστικά επιτόκια και τις υπηρεσίες που έψαχνες.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέχρι €300.000

Μέχρι 80% της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

4,50%

Τα επιτόκια μπορεί να ποικίλλουν. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

4,59%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

5 – 35 χρόνια

Η ηλικία του δανειολήπτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 έτη κατά τη λήξη του δανείου

Επιλογές ευελιξίας:

$

Μέχρι δύο χρόνια περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο του δανείου (δηλαδή πληρώνεις μόνο τους τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής) από την έγκριση του δανείου για σπίτια υπό ανέγερση

$

Έχεις τη δυνατότητα να αναστείλεις μέχρι και δύο μηνιαίες δόσεις τον χρόνο, φτάνει να ενημερώσεις την Τράπεζα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία καταβολής της δόσης, με μέγιστο αριθμό αναστολών τις 24 δόσεις κατά τη διάρκεια του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

$

Επίλεξε άμεση ή σταδιακή εκταμίευση του ποσού του δανείου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

$

Μπορεί να επιλέξεις να ξοφλήσεις το δάνειό σου, μερικώς ή ολόκληρο, νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής*

*Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, υπάρχει η πιθανότητα τελών προπληρωμής. Δες τη σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις ή άλλες προϋποθέσεις για να μεταφέρεις το Στεγαστικό σου Δάνειο;

$

Α’ υποθήκη επί του ακινήτου που χρηματοδοτείται

$

Ασφάλεια ζωής για τον δανειολήπτη

$

Ασφάλεια πυρός και σεισμού για την υποθηκευμένη περιουσία

$

Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

$

Ο μισθός των δανειοληπτών να κατατίθεται αυτόματα στην Ancoria Bank

$

Οι δανειολήπτες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του εσωτερικού πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας

Χρήσιμες πληροφορίες:

$

Δες τα επιτόκια εδώ

 

$

Έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση πίστωσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύναψή της, αζημίως και χωρίς να αναφέρεις αιτιολογία, εκτός αν προχωρήσεις στην εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης πίστωσης, πριν λήξουν οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

>35%

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€100.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

4,50%

ΣΕΠΕ**

4,59%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

35 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€473

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€199.848

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΕ

**Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί στις 08/04/2024 και βασίζεται στα πιο κάτω:

  • Επιτόκιο: BBRH στις 08/04/2024 ήταν 2,08% + περιθώριο 2,42%
  • Ποσό Δανείου: €100.000
  • Διάρκεια Δανείου: 35 χρόνια
  • Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις της Τράπεζας
  • Άλλες αρχικές χρεώσεις: €11 (συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμων)
  • Το Νέο Στεγαστικό Δάνειο που χορηγείται εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό με το δάνειο που μεταφέρεται από την άλλη Τράπεζα
  • Εξασφάλιση δανείου: Υποθήκη στην ακίνητη περιουσία αγοραίας αξίας €154.000 και υποθηκευμένης αξίας €100.000
  • Η εκχώρηση Ασφάλειας ζωής, η έρευνα στο αρχείο Artemis, τα έξοδα εκτίμησης για το υποθηκευμένο ακίνητο και η Ασφάλεια πυρός για το ενυπόθηκο ακίνητο δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον υπολογισμό

Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι ή άλλη περιουσία σας.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας (Μάθετε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τελη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου, το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd δύναται να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση κατά την κρίση της, για νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παροχή εξασφαλίσεων αποδεκτών για την Τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

  • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
  • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

If you have any questions, or simply need some help to get started

Call us on 8000 0050 or +357 22849000